Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO LP PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie „Lupina Development, w którego ramach Lp Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości i finansów.

II. DEFINICJE

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. sformułowania oznaczają:

 • Lupina Development firmę Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Lublinie, ul. Kapucyńskiej 6/9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 487819, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 147008571, NIP 701-040-68-71, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
 • Serwis – serwis tematyczny Lupina Development, poświęcony tematyce nieruchomości oraz finansów.
 • Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Lupina Development „, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 • Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 • Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
 2. Lupina Development zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
 • MS Internet Explorer od 8.0
 • Firefox od 3.0
 • Chrome od 10.0
 • Safari

Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA LUPINA DEELOPMENT 

Lupina Development zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Lupina Development oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Lupina Development oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Przedstawione plany nieruchomości mają jedynie charakter orientacyjny i poglądowy. Niektóre ogłoszenia, zamiast lub obok zdjęć nieruchomości, zawierają także przykładowe wizualizacje aranżacji wnętrz. Lupina Development nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 3. Lupina Development nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Lupina Development:
 • w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Lupina Development. w związku z wykonywanym przez Lupina Development pośrednictwem nieruchomościowym;
 • w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
 • w celu ich udostępnienia w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej 6/9, w celach marketingowych, w tym oferowania produktów podmiotów współpracujących z Lupina Development, w szczególności w ramach prowadzonego przez Lupina Development pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego;
 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej 6/9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z administratorem w związku z wykonywanym przez Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej 6/9 pośrednictwem nieruchomościowym, a także innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 3. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 4. Szanowni Państwo, Lupina Development realizując obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi jest Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej 6/9. Na podstawie Państwa zgody dane osobowe zostały pozyskane od Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej 6/9 w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej 6/9 w związku z wykonywanym przez Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w pośrednictwem nieruchomościowym. Na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.
 5. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, są rejestrowane

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej 6/9 oraz na adres e-mail: [email protected]
 5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected]
 6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Lp Pro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-009) przy ul. Kapucyńskiej  6/9 zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 8. In Case Of

Compare listings

Porównać