Rodo

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Lublinie ul. Kapucyńskiej 6/9, 00-491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487819, NIP: 701-040-68-71, REGON: 147008571.

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmy/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K. upoważnieni do ich przetwarzania.Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy. Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska. Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
• sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
• usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
• przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K. jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K.

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K. jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K., że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania Lp Pro Sp. z o.o. Sp. K. danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.

Compare listings

Porównać